Search form

Ja̰ 18:28

Jəju a no̰ Pɨlatɨ tɨ

(Mt 27.1-2,11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28Lokɨ ḭḭ kɨ Jəju ɓe lə Kayɨpɨ ɓa, awi sie kəy tɨ kɨ boy kɨ Pɨlatɨ kɨ e nje ko̰ɓe kɨ ngar kɨ Rɔm tɨ ɨnde dɔ dɔnangɨ tɨ kɨ Jude tɨ ɨsɨ tɨ. E sḭ ɓatɨ ba ɓəy. Nɨngə njé kun dɔ Jɨpɨ je mbati kur me kəy kɨ boy tɨ, kadɨ tə n-awi kɨ ta dɔde tɨ al, ta kəm Luwə tɨ, kadɨ tə n-usoii nḛ lo ra nay Pakɨ tɨ.