Search form

Ja̰ 18:38

38Lo kɨn tɨ, Pɨlatɨ dəje ə nə: «E ri ə e nḛ kɨ rɔjetɨ ə?»

Gangi ta koy dɔ Jəju tɨ

(Mt 27.15-31; Mk 15.6-20; Lk 23.13-25)

Go ta tɨ kɨ Pɨlatɨ dəjɨ kɨn ɓa, təl tḛḛ taga rɔ Jɨpɨ je tɨ əl-de ə nə: «M-ɨngə ta madɨ kare kɨ kadɨ m-gangɨ-n ta dɔ dəw tɨ kɨn al.