Search form

Ja̰ 19:18

18E loe tɨ kɨn ə asɨgar je ɓəi Jəju tɨ, kagɨ-dəsɨ tɨ. Ɓəi dɨje joo kagɨ-dəsɨ tɨ sie, kɨ kare dɔ ji ko̰e tə, ə kɨ kare dɔ ji gəle tɨ tɔ, nɨngə e wa a dana.