Search form

Ja̰ 19:25

25Ko̰ Jəju əi kɨ ngokone kɨ dəne nɨm, Mari kɨ nee Kɨləwopasɨ nɨm, taa Mari kɨ Magɨdala nɨm ai no̰o̰, ɓasi kadɨ kagɨ-dəsɨ tɨ kɨ ɓəi Jəju tɨ.