Search form

Ja̰ 19:28

Koy Jəju

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)

28Go nḛ je tɨ kɨn, Jəju gər kadɨ gɨn nḛ je pətɨ gangɨ ngata ɓa, əl ta kɨn kadɨ tɔl ta ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə ə nə: «Kɨndə ra-m .»