Search form

Ja̰ 19:7

7Nɨngə Jɨpɨ je əli Pɨlatɨ əi nə: «J-aw kɨ ndu kun kare no̰o̰, ɓa kɨ go ndu kun tɨ ka kɨn, e dəw kɨ sɔbɨ kadɨ a oy, tadɔ əl ə nə n-e NGon lə Luwə .»