Search form

Ja̰ 2

Jəju ra man adɨ təl kasɨ lo taa-naa tɨ kɨ Kana

1NDɔ joo go tɨ, taa-naa to Kana tɨ kɨ Galile. Ko̰ Jəju e loe tɨ no̰o̰, 2nɨngə ɓari Jəju əi kɨ njé ndo je ləne loe tɨ tɔ. 3Dɔ gangɨ lo madɨ ɓa, kasɨ goto. Ə ko̰ Jəju əl-e ə nə: «Dɨje a̰yḭ-naa kasɨ tɨgə.» 4Nə Jəju ɨle tɨ ə nə: «E ri ə ɨge rɔm tɨ ə dəne+ ? Dɔ kadɨ ləm asɨ al ɓəy.» 5Ɓa ko̰e əl njé ləbɨ nḛ je ə nə: «Nḛ ri kɨ əl səsi ə ɨrai.» 6NGa nɨngə gum je mehḛ kɨ kɨbə kɨ mbal ɨsi no̰o̰, tə gum je kɨ Jɨpɨ je ɨsɨ ɔdi man kɨ mee tɨ ndogi rɔde kɨ go kujɨ nḛ ra je tɨ ləde kadɨ tə awi kɨ ta dɔde al, ta kəm Luwə tɨ. Gum je ka kɨn, kɨ kare mee a asɨ mbul joo je mɨtə je kare. 7Jəju əl njé ra kɨlə je ə nə: «Uti man me gum je tɨ kɨn adi rosɨ,» nɨngə uti man me tɨ adi rosɨ bututu. 8Ɓa Jəju əl-de ə nə: «Ɔdi ngata, ə awii adi nje kɨndə kəmne go nḛ kuso je tɨ,» ə ɔdi awii adi-e. 9NJe kɨndə kəmne go nḛ kuso tɨ ɔdɨ man kɨ təl kasɨ ka kɨn tane tɨ. Gər lo kɨ kasɨ kɨn tḛḛ tɨ al, nə njé ra kɨlə je kɨ ɔdi kasɨ kɨn gəri majɨ. NJe kɨndə kəmne go nḛ kuso tɨ ɓar nje taa dəne 10əl-e ə nə: «Dɨje əi njé kadɨ kasɨ kɨ nəl dɨje a̰yḭ-naa kəte, adɨ lokɨ dɨje a̰yḭ-naa adɨ rade ɓəy taa təli dɔ e kɨ nəl al tɨ, nga ḭ ra ban ə ɨngəm kasɨ kɨ nəl adɨ ɨsɨ bɨtɨ dɔ kadɨ kɨ ne kɨn ə?» 11E kɨn ə e nḛ kɔjɨ lə Jəju kɨ dɔ kəte kɨ ra Kana tɨ, dɔnangɨ Galile tɨ. Ra ɔjɨ-n tɔgɨne, nɨngə njé ndo je lie adi-e mede. 12Go nḛ je tɨ kɨn, Jəju aw Kapərnayɨm tɨ, əi kɨ kone je, kɨ ngakone je, kɨ njé ndo je ləne; nə ke ə ɨsɨ Kapərnayɨm tɨ ndɔ ngay al.

Jəju tuwə njé ra gatɨ je me kəy tɨ lə Luwə

(Mt 21.12-17; Mk 11.15-17; Lk 19.45-46)

13NDɔ ra nay Pakɨ lə Jɨpɨ je e ɓasi ə Jəju aw Jorijaləm tɨ+ . 14Jorijaləm tɨ, Jəju ɨngə njé gatɨ mangɨ je, njé gatɨ batɨ je, kɨ njé gatɨ kɨ də dum je natɨ kəy tɨ lə Luwə, taa njé mbəl la je ka ɨsɨ mbəli la je ləde no̰o̰ tɔ. 15Lo kɨn tɨ, Jəju ra ndəy kulə, tuwə-n-de pətɨ natɨ kəy tɨ lə Luwə kɔ, naa tɨ kɨ mangɨ je, kɨ batɨ je, taa njé mbəl la je ka, sane la je ləde kɔ, tɨndə tabɨlə je ləde tɨlə tɔ. 16Nɨngə əl njé gatɨ də je ə nə: «Ɔyi nḛ je kɨn pətɨ kɔ lo kɨn tɨ rangɨ, nɨngə kadɨ ɨrai me kəy lə Bai tə lo gatɨ ləsi al.» 17Lo kɨn tɨ, me njé ndo je ole dɔ ta tɨ kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ əi nə: «Ta lə kəy ləi uwə mem kuwə kɨ a tɔl-m.»+ 18Nə Jɨpɨ je uni ta əli-e əi nə: «Nḛ kɔjɨ ri ə a tɔjɨ kadɨ jɨ gər-n təkɨ aw kɨ tɔgɨ kadɨ ɨra-n nḛ je kɨ ɨra kɨn ə?» 19Ə Jəju əl-de ə nə: «Ɨtɔi kəy lə Luwə kam, ə me ndɔ tɨ kɨ mɨtə, m-a m-təl m-ɨndə taa gogɨ.» 20Ə Jɨpɨ je əli-e əi nə: «Jɨ ra ɓal kutɨ sɔ gɨde mehḛ ɓa jɨ ra kəy lə Luwə kam oy, nɨngə ḭ a təl ɨndə rangɨ me ndɔ tɨ kɨ mɨtə a?» 21Kəy kɨ Jəju əl tae kɨn e darɔe. 22NGa nɨngə, ndɔ kɨ Jəju ḭḭ-n taa dan njé koy je tɨ kɨn, me njé ndo je ole dɔ tɨ təkɨ ndɔ kɨ əl ta kɨn, ɓa adi mede ta lə Luwə kɨ ndangɨ nɨm, adi mede ta kɨ Jəju əl ka kɨn nɨm.

Jəju gər nḛ je pətɨ kɨ me dəw tɨ

23Lokɨ Jəju e-n Jorijaləm, dɔ kagɨ lo ra nay pakɨ tɨ, dɨje ngay adi-e mede, lokɨ oi nḛ kɔjɨ je kɨ ra adɨ oi kɨ kəmde. 24Nə Jəju ɓa, taa mede al, tadɔ gər-de pətɨ majɨ ngay, 25taa aw kɨ ndoo kadɨ dəw ma najɨ dɔ dəw tɨ ade al tɔ, tadɔ e wa gər nḛ je pətɨ kɨ to me dəw tɨ.