Search form

Ja̰ 2:14

14Jorijaləm tɨ, Jəju ɨngə njé gatɨ mangɨ je, njé gatɨ batɨ je, kɨ njé gatɨ kɨ də dum je natɨ kəy tɨ lə Luwə, taa njé mbəl la je ka ɨsɨ mbəli la je ləde no̰o̰ tɔ.