Search form

Ja̰ 2:15

15Lo kɨn tɨ, Jəju ra ndəy kulə, tuwə-n-de pətɨ natɨ kəy tɨ lə Luwə kɔ, naa tɨ kɨ mangɨ je, kɨ batɨ je, taa njé mbəl la je ka, sane la je ləde kɔ, tɨndə tabɨlə je ləde tɨlə tɔ.