Search form

Ja̰ 2:2

2nɨngə ɓari Jəju əi kɨ njé ndo je ləne loe tɨ tɔ.