Search form

Ja̰ 2:9

9NJe kɨndə kəmne go nḛ kuso tɨ ɔdɨ man kɨ təl kasɨ ka kɨn tane tɨ. Gər lo kɨ kasɨ kɨn tḛḛ tɨ al, nə njé ra kɨlə je kɨ ɔdi kasɨ kɨn gəri majɨ. NJe kɨndə kəmne go nḛ kuso tɨ ɓar nje taa dəne