Search form

Ja̰ 20:1

Jəju ḭ lo koy tɨ

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)

1NDɔ dɨmasɨ kɨ gɨn lo, lo kɨ lo to pɨtɨ pɨtɨ ba ɓəy, Mari kɨ Magɨdala ɨsɨ aw dɔ ɓadɨ tɨ nɨngə, oo kadɨ mbal kɨ uti ta ɓadɨ ka kɨn, dəw uwə ɔr.