Search form

Ja̰ 20:17

17Lo kɨn tɨ, Jəju əl-e ə nə: «Ɔdɨ rɔm al, tadɔ m-aw dɔra̰ tɨ rɔ Bai tɨ al ɓəy. NGa nɨngə, kɨ ɓasɨne kɨn ɓa, aw rɔ ngakom je tɨ, əl-de təkɨ m-aw rɔ Bai tɨ kɨ e Bawsi tɔ kɨn, m-aw rɔ Luwə tɨ ləm kɨ e Luwə ləsi tɔ kɨn.»