Search form

Ja̰ 20:19

Jəju tɔjɨ rɔne njé ndo je

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19NDɔ dɨmasɨ tɨ wa no̰o̰ lo sɔlɔ, njé ndo je kawi-naa me kəy tɨ madɨ, nɨngə uti ta kəy mbukɨ dɔde tɨ, mbata ɓəli njé kun dɔ Jɨpɨ je. Ə Jəju re, a taa dande tɨ, əl-de ə nə: «M-dəjɨ kadɨ lapɨya e səsi!»