Search form

Ja̰ 20:25

25Ə ndəgɨ njé ndo je əli-e əi nə: «J-o Ɓaɓe kɨ kəmje.» Nə Tomasɨ əl-de ə nə: «Kɨn ə m-o to do po̰ytɨ kɨ ɓəi jie kɨn al nɨm, m-ɨlə ngon jim to po̰ytɨ tɨ kɨn al nɨm, taa m-ɨlə jim m-ɔdɨ-n to do nɨngə kɨ ɔsi kade kɨn al nɨm ə, m-a m-adɨ səsi mem al jagɨ.»