Search form

Ja̰ 20:26

26NDɔ jijoo go tɨ, njé ndo je təli ɨngəi-naa me kəy tɨ ɓəy, nɨngə e kɨn Tomasɨ e səde ngata. Uti ta kəy mbukɨ dɔde tɨ, ə Jəju re, a taa dande tɨ, əl-de ə nə: «M-dəjɨ kadɨ lapɨya e səsi!»