Search form

Ja̰ 20:27

27Nɨngə əl Tomasɨ ə nə: «Tomasɨ, ɨlə ngon jii lo kɨn tɨ, ə ɨgo̰ jim je kɨn oo, taa ɨlə jii ɔdɨ-n to do nɨngə kɨ kadɨm tɨ kɨn o tɔ. Onoi kadɨ mei nga̰, majɨ kadɨ adɨ mei.»