Search form

Ja̰ 20:31

31Nə e je kɨn e kɨ ndangɨ-de be mba kadɨ adii mesi təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte, e NGon lə Luwə. Nɨngə lokɨ adi mesi kɨn ɓa a ɨngəi kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨ ta kule.