Search form

Ja̰ 21

Jəju tɔjɨ rɔne njé ndo je sɨri ta ba tɨ kɨ Tɨbərɨyadɨ

(Lk 5.1-11)

1Go tɨ gogɨ, Jəju təl tḛḛ ɨngə njé ndo je ɓəy ta ba tɨ kɨ Tɨbərɨyadɨ. Rəbɨ kɨ tḛḛ ɨngə-n-de ə to kɨn: 2NDɔ madɨ, Sɨmo̰ Pɨyər nɨm, Tomasɨ kɨ ɓari-e NDɨngə nɨm, Natanɨyəl nɨm kɨ əi dɨje kɨ Kana tɨ kɨ Galile tɔ, nga lə Jəbəde kɨ joo tɔ, njé ndo je lə Jəju kɨ rangɨ əi joo tɔ ɨsi naa tɨ. 3Ə Sɨmo̰ əl-de ə nə: «M-a m-aw baa kadɨ m-ndo̰ kanjɨ je.» Ɓa ndəge je əli-e əi nə: «Je ka j-a j-aw səi tɔ.» Nɨngə tḛḛi, ali me to tɨ awi, nə kondɔe tɨ kɨn, ngon kanjɨ kare ka uwəi al. 4Lokɨ lo ti, Jəju re a ta ba tɨ no̰o̰, nə njé ndo je gəri təkɨ e Jəju al. 5Ə Jəju əl-de ə nə: «NGan je, uwəi kanjɨ ndə̰y al a?» Ɓa ɨləi-e tɨ əi nə: «Jagɨ, ngon kanjɨ kare ka j-uwə al.» 6Nɨngə, Jəju əl-de ə nə: «Ɨləi bandɨ dam to tɨ, kɨ dɔ ji ko̰si tɨ kɨn, ə a uwəi kanjɨ je. Ə lokɨ ɨləi bandɨ ɓa, bandɨ ɔy kanjɨ kɔy kɨ asi kadɨ ndɔri tḛḛi taga al.» 7Lo kɨn tɨ, nje ndo kɨ Jəju ndɨge əl Pɨyər ə nə: «E Ɓaɓe.» Ə lokɨ ta kɨ əl ə nə: «E Ɓaɓe», kɨn osɨ mbi Pɨyər tɨ taa par ə, Pɨyər ɨlə kɨbɨ ləne rɔne tɨ, tadɔ kəte a kɨ rɔne kare, nɨngə osɨ me man tɨ. 8Lo kɨ ai tɨ kɨn, e sa̰y al kɨ ngangɨ ba, ai asɨ kulə bi kare be par, adɨ ndəgɨ njé ndo je awi kɨ to ndə̰y ndə̰y kɨ ngangɨ ba tɨ, ndɔrii bandɨ kɨ kanjɨ rosɨ ka kɨn gode tɨ.

9Lokɨ uri nangɨ nɨngə, oi por kɨ dəw ɨlə kanjɨ tɨ, taa mapa ka to no̰o̰ tɔ. 10Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi kɨ kanjɨ je kɨ uwəi-de ka kɨn ne adɨ j-o.» 11Ə Sɨmo̰ Pɨyər al me to tɨ, ndɔr bandɨ kɨ kanjɨ rosɨ ka kɨn nangɨ. E kanjɨ je kɨ boy boy wa ə əi ɓu kɨ kutɨ mi gɨde mɨtə (153). Kɔrde wa kɨ to ɓəl kɨn nə, bandɨ gangɨ al. 12Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi usoi nḛ.» NGa nɨngə, dəw kare dan njé ndo je tɨ kɨ kadɨ dəjɨ Jəju ə nə: «Ḭ na wa?» goto, tadɔ gəri majɨ kadɨ e Ɓaɓe. 13Jəju ɔtɨ rɔde tɨ, un mapa ka kɨn adɨ-de, nɨngə adɨ-de kanjɨ tɔ. 14Lokɨ Jəju ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨn, e tḛḛ kɨ ko̰ mɨtə ngata ə tḛḛ kɨ rɔ njé ndo je tɨ ləne kɨn.

Jəju əi kɨ Pɨyər

15Go nḛ kuso tɨ, Jəju dəjɨ Sɨmo̰ Pɨyər ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Jonasɨ, ɨndɨgɨ-m ɨtə njé je kɨ ɨsi kɨn a?» Ə Sɨmo̰ ɨle tɨ ə nə: «Oyo, Ɓaɓe, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul ngan batɨ je tɨ ləm.» 16Jəju təl dəjɨ Sɨmo̰ ɓəy kɨ ko̰ joo ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Ja̰, ɨndɨgɨ-m a?» Ə Sɨmo̰ ɨle tɨ ə nə: «Oyo, Ɓaɓe, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul batɨ je tɨ ləm.» 17Jəju təl dəjɨ Sɨmo̰ ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Ja̰, ɨndɨgɨ-m a?» Ɓa lo kɨn tɨ, me Pɨyər o̰-e dɔ təl tɨ kɨ Jəju təl dəje ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «Ɨndɨgɨ-m a?» kɨn, adɨ ɨle tɨ ə nə: «Ɓaɓe, ɨgər nḛ je pətɨ, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul batɨ je tɨ ləm. 18NGa nɨngə, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əli: dɔ kagɨ lo basai tɨ, ḭ wa ɨdɔɔ nda ɓədi tɨ, ə aw lo kɨ mei ndɨgɨ, nə dɔ kagɨ lo kɨ a ɓɨgə ɓa, a ɔy jii taa kadɨ dəw kɨ rangɨ ə a dɔɔ nda ɓədi tɨ, ə aw səi lo tɨ kɨ mei ndɨgɨ al.» 19Ta je kɨn Jəju əl be kadɨ tɔjɨ-n go rəbɨ koy kɨ Pɨyər a oy kadɨ ɨlə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. Go tɨ, Jəju əl-e ə nə: «Un gom.»

NJe ndo kɨ Jəju ndɨge

20Pɨyər ɨlə rətɨ gogɨ nɨngə, oo nje ndo kɨ Jəju ndɨge, e kɨ ndɔ kɨ, lo nḛ kuso tɨ, ɔy kɨ dɔ Jəju tɨ, dəje ə nə: «Ɓaɓe, na ə a ɨləi ji dɨje tɨ ə?» ka kɨn. 21Lokɨ Pɨyər oo-e ɓa, dəjɨ Jəju ə nə: «Ɓaɓe, ə e kam, e ri ə a ra-e ə?» 22Ə Jəju əl Pɨyər ə nə: «Kɨn ə re m-ndɨgɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kadɨ tə m-təl m-re m-ɨnge-n ka, e kɨn ta ləi goto tɨ. Ḭ, ta ləi e ta kadɨ un gom par.» 23Ta kɨn sane dan njé kadɨ-me je tɨ təkɨ nje ndo kam a oi al. Nə kɨ rɔjetɨ, kadɨ Jəju əl Pɨyər ə nə: «A oy al» kɨn, əl-e be al. Ta kɨ əl-e ɓa, əl-e ə nə: «Kɨn ə re m-ndɨgɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kadɨ tə m-təl m-re m-ɨnge-n ka, e kɨn ta ləi goto tɨ.»

24E darɔ nje ndo-e ə wa kɨn ə ma najɨ dɔ nḛ je tɨ kɨn, ndangɨ-de me makɨtɨbɨ tɨ kɨn. NGa nɨngə jɨ gər kadɨ najɨ kɨ ma lie e ta kɨ rɔjetɨ.

25Jəju ra nḛ je kɨ rangɨ ngay wa ɓəy. Re dəw ə nə n-ɨndə tane wa nəm n-ndangɨ-de pətɨ me makɨtɨbɨ je tɨ ə, m-ga kadɨ dɔnangɨ wa kɨn pətɨ, makɨtɨbɨ je kɨn a ɨbə.