Search form

Ja̰ 21:1

Jəju tɔjɨ rɔne njé ndo je sɨri ta ba tɨ kɨ Tɨbərɨyadɨ

(Lk 5.1-11)

1Go tɨ gogɨ, Jəju təl tḛḛ ɨngə njé ndo je ɓəy ta ba tɨ kɨ Tɨbərɨyadɨ. Rəbɨ kɨ tḛḛ ɨngə-n-de ə to kɨn: