Search form

Ja̰ 21:11

11Ə Sɨmo̰ Pɨyər al me to tɨ, ndɔr bandɨ kɨ kanjɨ rosɨ ka kɨn nangɨ. E kanjɨ je kɨ boy boy wa ə əi ɓu kɨ kutɨ mi gɨde mɨtə (153). Kɔrde wa kɨ to ɓəl kɨn nə, bandɨ gangɨ al.