Search form

Ja̰ 21:15

Jəju əi kɨ Pɨyər

15Go nḛ kuso tɨ, Jəju dəjɨ Sɨmo̰ Pɨyər ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Jonasɨ, ɨndɨgɨ-m ɨtə njé je kɨ ɨsi kɨn a?» Ə Sɨmo̰ ɨle tɨ ə nə: «Oyo, Ɓaɓe, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul ngan batɨ je tɨ ləm.»