Search form

Ja̰ 21:16

16Jəju təl dəjɨ Sɨmo̰ ɓəy kɨ ko̰ joo ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Ja̰, ɨndɨgɨ-m a?» Ə Sɨmo̰ ɨle tɨ ə nə: «Oyo, Ɓaɓe, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul batɨ je tɨ ləm.»