Search form

Ja̰ 21:17

17Jəju təl dəjɨ Sɨmo̰ ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «Sɨmo̰ kɨ ngo lə Ja̰, ɨndɨgɨ-m a?» Ɓa lo kɨn tɨ, me Pɨyər o̰-e dɔ təl tɨ kɨ Jəju təl dəje ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «Ɨndɨgɨ-m a?» kɨn, adɨ ɨle tɨ ə nə: «Ɓaɓe, ɨgər nḛ je pətɨ, ɨgər kadɨ m-ndɨgi.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ul batɨ je tɨ ləm.