Search form

Ja̰ 21:18

18NGa nɨngə, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əli: dɔ kagɨ lo basai tɨ, ḭ wa ɨdɔɔ nda ɓədi tɨ, ə aw lo kɨ mei ndɨgɨ, nə dɔ kagɨ lo kɨ a ɓɨgə ɓa, a ɔy jii taa kadɨ dəw kɨ rangɨ ə a dɔɔ nda ɓədi tɨ, ə aw səi lo tɨ kɨ mei ndɨgɨ al.»