Search form

Ja̰ 21:2

2NDɔ madɨ, Sɨmo̰ Pɨyər nɨm, Tomasɨ kɨ ɓari-e NDɨngə nɨm, Natanɨyəl nɨm kɨ əi dɨje kɨ Kana tɨ kɨ Galile tɔ, nga lə Jəbəde kɨ joo tɔ, njé ndo je lə Jəju kɨ rangɨ əi joo tɔ ɨsi naa tɨ.