Search form

Ja̰ 21:20

NJe ndo kɨ Jəju ndɨge

20Pɨyər ɨlə rətɨ gogɨ nɨngə, oo nje ndo kɨ Jəju ndɨge, e kɨ ndɔ kɨ, lo nḛ kuso tɨ, ɔy kɨ dɔ Jəju tɨ, dəje ə nə: «Ɓaɓe, na ə a ɨləi ji dɨje tɨ ə?» ka kɨn.