Search form

Ja̰ 21:22

22Ə Jəju əl Pɨyər ə nə: «Kɨn ə re m-ndɨgɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kadɨ tə m-təl m-re m-ɨnge-n ka, e kɨn ta ləi goto tɨ. Ḭ, ta ləi e ta kadɨ un gom par.»