Search form

Ja̰ 21:23

23Ta kɨn sane dan njé kadɨ-me je tɨ təkɨ nje ndo kam a oi al. Nə kɨ rɔjetɨ, kadɨ Jəju əl Pɨyər ə nə: «A oy al» kɨn, əl-e be al. Ta kɨ əl-e ɓa, əl-e ə nə: «Kɨn ə re m-ndɨgɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kadɨ tə m-təl m-re m-ɨnge-n ka, e kɨn ta ləi goto tɨ.»