Search form

Ja̰ 21:3

3Ə Sɨmo̰ əl-de ə nə: «M-a m-aw baa kadɨ m-ndo̰ kanjɨ je.» Ɓa ndəge je əli-e əi nə: «Je ka j-a j-aw səi tɔ.» Nɨngə tḛḛi, ali me to tɨ awi, nə kondɔe tɨ kɨn, ngon kanjɨ kare ka uwəi al.