Search form

Ja̰ 21:6

6Nɨngə, Jəju əl-de ə nə: «Ɨləi bandɨ dam to tɨ, kɨ dɔ ji ko̰si tɨ kɨn, ə a uwəi kanjɨ je. Ə lokɨ ɨləi bandɨ ɓa, bandɨ ɔy kanjɨ kɔy kɨ asi kadɨ ndɔri tḛḛi taga al.»