Search form

Ja̰ 21:8

8Lo kɨ ai tɨ kɨn, e sa̰y al kɨ ngangɨ ba, ai asɨ kulə bi kare be par, adɨ ndəgɨ njé ndo je awi kɨ to ndə̰y ndə̰y kɨ ngangɨ ba tɨ, ndɔrii bandɨ kɨ kanjɨ rosɨ ka kɨn gode tɨ.