Search form

Ja̰ 21:9

9Lokɨ uri nangɨ nɨngə, oi por kɨ dəw ɨlə kanjɨ tɨ, taa mapa ka to no̰o̰ tɔ.