Search form

Ja̰ 3:13

13Dəw kɨ aw dɔra̰ tɨ goto. Re e dəw ə, e mi NGon dəw kɨ karm ba par ə m-ḭ dɔra̰ tɨ m-re dɔnangɨ tɨ.