Search form

Ja̰ 3:2

2Dɨngəm kɨn re rɔ Jəju tɨ kondɔ əl-e ə nə: «NJe ndo dɨje, jɨ gər kadɨ Luwə uləi kadɨ ɨre ɨndo-je nḛ, tadɔ dəw kɨ asɨ kadɨ ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl təkɨ ɨra-n kɨn be kɨ kanjɨ kadɨ Luwə e sie goto.»