Search form

Ja̰ 3:29

29Kadɨ ɨgəri təkɨ, dəw kɨ nje taa dəne ə e ngaw dəne, nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ basa madɨ ngaw dəne, e, e kadɨ basa madɨne tɨ kadɨ oo ta lie, ə lokɨ basa made əl ta ə osɨ mbie tɨ ɓa, rɔe nəl-e ngay dɔ tɨ. NGa nɨngə, e kɨn ə e rɔnəl ləm, nɨngə e rɔnəl kɨ tae asɨ naa bərəre.