Search form

Ja̰ 3:4

4Lo kɨn tɨ, Nɨkodəm dəjɨ Jəju ə nə: «Dəw a ra ban be ə a təli oji-e kojɨ kɨ sɨgɨ, lokɨ tɔgɨ ngata kɨn ə? A asɨ kadɨ təl aw me kone tɨ gogɨ ɓəy kadɨ oji-e kɨ ko̰ joo a?»