Search form

Ja̰ 4

Jəju əi kɨ dəne kɨ Samari tɨ

1Dɨje əli adɨ Parɨsɨ je oi təkɨ Jəju ɔi njé ndo je gone tɨ ɨtə Ja̰, taa rade batəm ɨte tɔ, 2nga nɨngə təkɨ rɔjetɨ ɓa, Jəju wa ra dɨje batəm al, nə e njé ndo je lie. 3Ə lokɨ Jəju oo kadɨ Parɨsɨ je oi ta kɨn be ɓa, ɨyə̰ dɔnangɨ Jude ə təl aw Galile tɨ. 4NGa nɨngə kadɨ aw Galile tɨ, sɔbɨ kadɨ a ɨndə dɔnangɨ kɨ Samari tɨ gangɨ. 5E be ə aw tḛḛ ɓe-bo tɨ kɨ ɓari-e Sisar kɨ e sa̰y al kɨ lo ndɔr kɨ ndɔ kɨ Jakobɨ adɨ ngonne Jɨsəpɨ+ . 6E loe tɨ wa kɨn ə bɨlə man lə Jakobɨ to tɨ. Ə Jəju njɨyə ɔ ɓa, təl ɨsɨ nangɨ ta man tɨ ka kɨn. E dɔ kadɨ tɨ kɨ kaw kɨ jam dɔ ɓe tɨ be.

7Lo kɨn tɨ no̰o̰, dəne kɨ Samari tɨ kare re kadɨ ɔdɨ man ə Jəju əl-e ə nə: «Adɨ-m man m-a̰y.» 8NJé ndo je lie ɓa awi me ɓe tɨ kadɨ ndogi nḛ kuso. 9Nə dəne kɨ Samari tɨ ka kɨn əl Jəju ə nə: «E ta kɨn ban ə? Ḭ Jɨpɨ tɔ, ra ban be ə a dəjɨ-m mi kɨ mi dəne kɨ Samari tɨ man kadɨ a̰y ə?.» Dəne əl be mbata Jɨpɨ je gei kadɨ n-əi kɨ Samari je n-ɨndəi rɔde naa tɨ dɔ nḛ madɨ tɨ kare al. 10Jəju ɨle tɨ ə nə: «Kɨn ə re kəte ɨgər kadɨ-kare lə Luwə nɨm, dəw kɨ nje dəji man ka̰y kɨn nɨm ə, re ḭ ə re a dəje kadɨ a adi man kajɨ kadɨ a̰y.» 11Dəne əl-e ə nə: «Ɓaɓe! Aw kɨ nḛ kɔdɨ man al tɔ, taa bɨlə man əbɨ tɔ, nga a ra ban be ə a ɨngə man kajɨ kɨn ə? 12Ḭ o rɔi kadɨ ɨtə bawje Jakobɨ kɨ adɨ-je man kɨn nɨm taa e wa əi kɨ nganne je a̰yḭ-naa kɨ da je ləne nɨm kɨn a?.» 13Jəju ɨle tɨ ə nə: «Dəw kɨ a̰y man kɨ j-a-n ne kɨn, kɨndə a ra-e ɓəy; 14nə dəw kɨ a a̰y man kɨ m-a m-ade kɨn, kɨndə a ra-e gogɨ al ratata. Man kɨ m-a m-ade kɨn yo ə a təl ta ɓe man kɨ man kajɨ a tḛḛ tɨ.» 15Dəne əl ə nə: «Ɓaɓe, adɨ-m man kɨ a əl tae kɨn kadɨ kɨndə ra-m gogɨ al, taa kadɨ m-təl m-re-n ne be gogɨ m-ɔdɨ man al ngata tɔ.» 16Ə Jəju əl-e ə nə: «Aw, ɨɓar ngawi ə ɨtəl ɨre ne.» 17Ɓa dəne əl Jəju ə nə: «Dəw oo ngawm al.» Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ta ləi e kɨ rɔjetɨ kadɨ əl ə nə dəw oo ngawi al, 18tadɔ ɨtaa dɨngəm je mi, nə e kɨ ɨsɨ sie ɓasɨne kɨn e ngawi al. Lo kɨn tɨ e ta kɨ rɔjetɨ ə əl.» 19No̰o̰ be ngata ə dəne əl ə nə: «Ɓaɓe, m-gər kadɨ ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. 20Bawje je ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ dɔ mbal tɨ kɨn, nɨngə səi əli əi nə lo kɔsɨ məkəsɨ nangɨ no̰ Luwə tɨ e Jorijaləm.» 21Jəju əl-e ə nə: «Dəne, ɨtaa mem. Dɔ kagɨ lo re kɨ kadɨ a ɔsi məkəsɨsi nangɨ no̰ Bawje Luwə tɨ dɔ mbal tɨ kam al nɨm, Jorijaləm tɨ al nɨm. 22Səi dɨje kɨ Samari tɨ, ɔsi məkəsɨsi nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ ɨgəri-e al, nə je, j-ɔsɨ məkəsɨje nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ jɨ gər-e, tadɔ kajɨ ḭ rɔje tɨ je Jɨpɨ je. 23NGa nɨngə ndɔr re, e ndɔ kɨ kadɨ njé kɔsɨ məkəsɨ kɨ rɔjetɨ nangɨ no̰ Luwə tɨ a ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Bawje Luwə tɨ me NDɨl tɨ kɨ me nḛ ra tɨ kɨ rɔjetɨ. Əi je kɨn ə əi njé kɔsɨ məkəsɨ kɨ rɔjetɨ nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ Bawje ɨsɨ sangɨ-de. 24Luwə e NDɨl, nɨngə kadɨ njé kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ ɔsi me NDɨl tɨ kɨ me nḛ ra tɨ kɨ rɔjetɨ.» 25Ə dəne əl-e ə nə: «M-gər kadɨ Dəw kɨ mbətɨ lə Luwə kɨ ɓari-e Kɨrɨsɨ kɨn a re. Nɨngə ndɔ kɨ a re ɓa, a ɔr-je me nḛ je pətɨ.» 26Ə Jəju əl-e ə nə: «E darɔm mi wa ə m-a m-əli ta am.»

27Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, njé ndo je lə Jəju tḛḛi no̰o̰ rəi, nɨngə ndɔjɨ-de ngay kadɨ oi Jəju a əl ta kɨ dəne dəw, nə dəw kɨ kadɨ əl-e ə nə: «E ri ə ɨge jie tɨ ə?» ə se «mba ri ə əl-e ta ə?» goto. 28Dəne ɨyə̰ gum man ləne no̰o̰ be, ə a̰y aw me ɓe-bo tɨ əl ə dɨje ə nə: 29«Ɨrəi oi dəw kɨ əl-m nḛ je pətɨ kɨ m-ra kɨn. A e Kɨrɨsɨ al bɨtɨ a?» 30Ɓa dɨje tḛḛi me ɓe-bo tɨ kɨ taga awi kɨ rɔ Jəju tɨ. 31Lokɨ dəne ɔtɨ aw kɨn ə njé ndo je əli Jəju əi nə: «NJe ndo dɨje, uso nḛ!» 32Nə Jəju əl-de ə nə: «Mi m-aw kɨ nḛ kuso kɨ kadɨ m-uso kɨ e nḛ kuso kɨ ɨgəri al.» 33Dɔ ta tɨ kɨn njé ndo je dəji-naa ta dande tɨ əi nə: «Dəw madɨ ade nḛ uso ma?» 34Ə Jəju əl-de ə nə: «Nḛ kuso ləm e ra go ndɨgɨ tɨ lə NJe kɨlə-m, kɨ tɔl ta kɨlə lie. 35Səi əli mesi tɨ əi nə: “Nay sɔ ɓəy ə ko a asɨ tətɨ,” nə mi m-a m-əl səsi m-ə nə: uni kəmsi kɨ taa ɨgo̰i ndɔr oi; ko tutɨ asɨ kɨjə ngata! 36Kɨ j-a ne kɨn, dəw kɨ nje tətɨ ko ɨngə nḛ kɨgə go ji ləne nɨngə kaw kandɨ nḛ kɨ dɔ naa tɨ mba kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kadɨ tə dəw kɨ nje dɨbɨ nḛ nɨm nje təte nɨm rai rɔnəl naa tɨ. 37Tadɔ kujɨ ta kɨ ə nə: “Dəw kare dɨbɨ ə e kɨ nungɨ tətɨ” kɨn e kɨ rɔjetɨ. 38M-ɨlə səsi m-adɨ awi təti ko me ndɔr tɨ kɨ səi je ɨrai kɨle al. NJé kɨ rangɨ ɨngəi ko̰e, nɨngə səi ɨrəi təti kandɨ kɨlə ləde.» 39Dɨje kɨ dɔnangɨ Samari tɨ pətɨ kɨ me ɓe-bo tɨ kɨn adi mede Jəju dɔ najɨ kɨ ma tɨ kɨ dəne ma dɔe tɨ ə nə: «Əl-m nḛ je pətɨ kɨ m-ra.» 40NGa nɨngə lokɨ rəi tḛḛi rɔe tɨ, dəji-e kadɨ ɨsɨ səde, ə Jəju ɨsɨ səde ndɔ joo. 41Kɨ ta kul ta kɨ tae tɨ, dɨje kɨ njé kade mede əi ngay wa ɓəy; 42nɨngə əli dəne əi nə: «E kɨ mbata ta je kɨ əl-je wa kɨn par ɓa j-ade-n meje al, nə je wa j-o ta kɨ tae tɨ kɨ mbije, nɨngə jɨ gər kadɨ e nje kajɨ dɨje təkɨ rɔjetɨ.»

Nḛ kɔjɨ kɨ ko̰ joo kɨ me ɓe tɨ kɨ Kana

43NDɔ joo go tɨ, Jəju ɔtɨ no̰o̰ təl aw dɔnangɨ Galile tɨ gogɨ. 44Nɨngə e wa ma najɨ ə nə: «Dəw kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ ɨngə kɔsɨ-gon me ɓe kojɨ-ne tɨ goto.» 45Nə lokɨ re tḛḛ Galile tɨ, dɨje kɨ dɔnangɨ Galile tɨ uwəi-e kɨ rɔde tɨ majɨ ngay, tadɔ əi je wa ka awi lo ra nay tɨ kɨ Jorijaləm tɔ adɨ oi nḛ je pətɨ kɨ Jəju ra lo ra nay tɨ kɨ kəmde.

46Jəju təl re Kana kɨ Galile tɨ kɨ ndɔ kɨ ra man adɨ təl kasɨ tɨ. Nɨngə dɨngəm kare kɨ e dəw kɨ bo lə asɨgar je kɨ ɨsɨ ra kɨlə kɨ ngar, ə rɔ ngone kɨ dɨngəm to-e Kapərnayɨm tɨ e no̰o̰. 47Lokɨ dɨngəm ka kɨn oo kadɨ Jəju ḭ Jude tɨ re dɔnangɨ Galile tɨ, re ɨnge, no̰ kɨ dɔe tɨ kadɨ aw Kapərnayɨm tɨ ajɨ ngonne kɨ to ta koy tɨ kɨn. 48Ə Jəju əl-e ə nə: «Kɨn ə re oi nḛ kɔjɨ je, kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ kəmsi al ə a asi kadɨ a adi mesi al ratata.» 49Dəw kɨ bo kɨ nje ra kɨlə kɨ ngar ka kɨn əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, təkɨ ngonm oy al ɓəy kɨn ɨre ɓe ləm.» 50Nə Jəju əl-e ə nə: «Aw, ngoni ajɨ ngata.» Ɓa dɨngəm taa me Jəju dɔ ta tɨ kɨ əl, adɨ osɨ dɔ rəbɨ tɨ aw. 51Ə lokɨ e dɔ rəbɨ tɨ ɨsɨ təl, ɓəə je lie awi tɨləi kəme əli-e əi nə: «NGoni ajɨ!» 52Nɨngə dəjɨ-de se kadɨ kɨ ban ə rɔ ngon to-n sotɨ wa? Ɓa əli-e əi nə: «E tagɨne kɨ kadɨ kɨ dɔgɨ gɨde mɨtə ə rɔe kɨ tɨngə ngay kəte ka kɨn təl sɔl.» 53Lo kɨn tɨ, baw ngon oo kadɨ e dɔ kadɨ tɨ wa kɨ Jəju əl-e-n ə nə: «NGoni ajɨ ngata» kɨn. Loe tɨ no̰o̰, dɨngəm adɨ mene Jəju, naa tɨ kɨ dɨje kɨ me kəy tɨ lie ba pətɨ. 54E kɨn ə e nḛ kɔjɨ kɨ ko̰ joo kɨ Jəju ra lokɨ təl-n Jude tɨ re Galile tɨ.