Search form

Ja̰ 4:21

21Jəju əl-e ə nə: «Dəne, ɨtaa mem. Dɔ kagɨ lo re kɨ kadɨ a ɔsi məkəsɨsi nangɨ no̰ Bawje Luwə tɨ dɔ mbal tɨ kam al nɨm, Jorijaləm tɨ al nɨm.