Search form

Ja̰ 5:18

18Kɨ mbata ta kɨ Jəju əl kɨn, njé kun dɔ Jɨpɨ je sangi rəbɨ kɨ rangɨ dɔ made tɨ kadɨ n-tɔli-e; tadɔ əli əi nə Jəju ra nḛ bujɨ-n ndɔ taa kə̰ə̰ par al, nə əl ɓəy tɔ ə nə Luwə e Bawne kɨ ojɨ-ne, adɨ ra rɔne kadɨ ne dəw kɨ n-asɨ-naa kɨ Luwə.