Search form

Ja̰ 5:19

Tɔgɨ ko̰ɓe kɨ NGon lə Luwə aw-n

19Jəju təl un ta əl-de ə nə: «Oyo, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, mi NGon lə Luwə m-asɨ kadɨ m-ra nḛ dɔ rɔm al. E nḛ kɨ m-o Bai ra ə mi m-ra. Nḛ kɨ Bai ra ɓa, mi NGone m-ra kae tɨ wa kɨn tɔ.