Search form

Ja̰ 5:20

20Tadɔ Bai ndɨgɨ-m mi NGone adɨ tɔjɨ-m nḛ je pətɨ kɨ e wa ra. A tɔjɨ-m kɨlə ra je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl ngay ɓəy kɨ kadɨ a ra səsi ɓəl.