Search form

Ja̰ 5:25

25Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ndɔ a re, nɨngə ndɔe re ngata kɨ kadɨ njé koy je a oi dɔ ndum mi NGon lə Luwə. NGa nɨngə dɨje kɨ a oi dɔ ndum a ɨsi kəm ba.