Search form

Ja̰ 5:3

3nɨngə gɨn pal je tɨ ka kɨn njé mo̰y je toi tɨ mbar mbar: njé kəm tɔ je, njé mətɨ je, kɨ njé rɔ koy njururu je. [Toi ɨsɨ ngɨnəi ta man kɨ kadɨ ɔdɨ rɔne;