Search form

Ja̰ 5:43

43Mi m-re kɨ tɔ Bai, nə ɨmbati kadɨ uwəi-mi kɨ rɔsi tɨ. Nɨngə kɨn ə dəw kɨ rangɨ re kɨ tɔne wa ɓa, a uwəi-e kɨ rɔsi tɨ majɨ.