Search form

Ja̰ 6:11

11Be ə, Jəju un mapa, ra oyo Luwə dɔ tɨ, ɓa ləbɨ dɨje pətɨ kɨ ai loe tɨ no̰o̰ kɨn. Un kanjɨ ləbɨ-de kae tɨ ka kɨn tɔ. Adɨ-de kɨ go me ge tɨ ləde.