Search form

Ja̰ 6:19

19NJé ndo je ɔsi to asɨ kulə mətər mi be nɨngə, oi Jəju kɨ a njɨyə dɔ man tɨ ɨsɨ re kɨ rɔ to tɨ. Lokɨ oi Jəju a njɨyə dɔ man tɨ, ɓəl ra-de ngay.