Search form

Ja̰ 6:23

23Lo kɨn tɨ no̰o̰, to je kɨ rangɨ ḭḭ Tɨbərɨyadɨ tɨ rəi, ai lo ka tɨ, ɓasi kadɨ lo tɨ kɨ Ɓaɓe əl ta dɔ mapa tɨ tɨtɨ ə tḛḛ ba̰y ba̰y adɨ-de usoi ka kɨn.