Search form

Ja̰ 6:26

26Ə Jəju təl əl-de ə nə: «Adɨ m-əl səsi ta kɨ rɔjetɨ, ɨsɨ sangi mi mbata mapa kɨ usoi ndan mesi, ɓɨ e mbata gər ɓa ɨgəri me nḛ kɔjɨ je kɨ m-ra kɨn al.