Search form

Ja̰ 6:27

27Majɨ kadɨ ɨrai kɨlə mba nḛ kuso kɨ a ndum kɨn al, nə mba nḛ kuso kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. E nḛ kuso kɨ mi NGon dəw m-a m-adɨ səsi, mbata Luwə kɨ Bawje ra ndajɨ kare rɔm tɨ mba tɔjɨ-m təkɨ mi dəw ləne.»